Autorizatia de Securitate la Incendiu emisa de ISU

Autorizatia de Securitate la Incendiu emisa de ISU

Autorizatia de Securitate la Incendiu 

Este necesară pentru o serie de construcții și amenajări, evaluate și clasificate în funcție de: tipul activității desfășurate acolo, suprafața spațiului, numărul de niveluri, alte detalii.  

De exemplu, dacă un spațiu, în care se desfășoară activități de alimentație publică (restaurant, bar, catering, altele), are mai mult de 200 mp construiți, Autorizatia ISU este necesară și obligatorie!


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

vezi oferte și prețuri ] 


 

Valabilitate: nedeterminată (dacă se păstrează condițiile care au stat la baza emiterii) 

Taxa: fără 

Autorizatia de Securitate la Incendiu

Autorizatia de Securitate la Incendiu 

Documente pe baza cărora puteți solicita Autorizația de Securitate la Incendiu

a) cerere-tip;

b) autorizaţia de construire;

c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original;

d) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;

e) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;

f) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", din documentaţia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie;

g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", şi, după caz, detalii de execuţie, cuprinzând situaţia propusă;

h) planuri la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, ale instalaţiilor cu rol în asigurarea cerinţei securitate la incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

i) schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

k) schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu şi staţiei de hidrofor, scheme electrice şi de acţionare a instalaţiei etc., după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

l) schema-bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pentru instalaţiile de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

m) relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează, după caz, modificările propuse;

n) dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu";

o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală "securitate la incendiu", construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie;

p) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

q) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au performanţe de comportare la foc;

r) plan al amenajării la scara 1:100 ori 1:200, după caz;

s) planul de evacuare a persoanelor;

t) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta staţiei pe care se menţionează distanţa dintre elementele constituente ale acesteia sau copii ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă nu au survenit modificări;

u) schema instalaţiei şi plan cu zonarea EX sau copiile acestora, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă nu au survenit modificări;

v) planul la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cuprinzând distanţele minime dintre conductele metalice de gaze petroliere lichefiate şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane;

w) planul la scara 1:100 sau 1:200 al reţelei de hidranţi exteriori;

x) schema sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate şi plan cu zonarea EX;

y) opis cu documentele depuse


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

vezi oferte și prețuri ] 


Legislatie: 

HOTĂRÂRE nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

ORDIN nr. 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă